اصول تصفیه بیولوژیکی

با آنالیز درست و کنترل زیست محیطی، تقریبا همه فاضلاب ها شامل اجزای قابل تجزیه بیولوژیکی، می توانند به طور بیولوژیکی مورد تصفیه قرار گیرند. بنابراین لازم است مهندس محیط زیست، مشخصات هر فرایند بیولوژیکی را برای اطمینان از اینکه محیط مناسبی فراهم شده و به طور موثر کنترل می گردد، بداند.

اهداف اصلی

1- تهیه بازخورد بنیادی اطلاعاتی برای ریز اندامگان مورد استفاده در تصفیه فاضلاب ها،

2- در نظر گرفتن کاربرد اصول فرایند بیولوژیکی برای تصفیه بیولوژیکی فاضلاب ها.

نمای کلی تصفیه بیولوژیکی

اهداف تصفیه بیولوژیکی، برخی تعاریف مفید، قانون ریز اندامگان در تصفیه بیولوژیکی فاضلاب ها و تصفیه بیولوژیکی مورد استفاده برای تصفیه فاضلاب و نمای کلی تصفیه بیولوژیکی می باشد.

اهداف تصفیه بیولوژیکی

اهداف کلی تصفیه بیولوژیکی فاضلاب های خانگی شامل موارد زیر است:

1- تبدیل ( اکسایش) موادحل شده و اجزای قابل تصفیه بیولوژیکی به محصولات نهایی قابل قبول

2- گیرانداختن و یکی کردن مواد جامد کلوئیدی معلق و غیر قابل رسوب به لخته بیولوژیکی یا زیست توده

3- تبدیل یا زدایش مواد مغذی مثل نیتروژن و فسفر

4- در بعضی موارد زدایش ترکیبات اجزای اصلی آلی به مقدار کم و خاص.

برای آبهای صنتعی، هدف زدایش یا کاهش غلظت ترکیبات آلی و معدنی است. به دلیل اینکه برخی از اجزای اصلی و ترکیبات موجود در فاضلاب های صنعتی برای ریز اندامگان سمی اند. تصفیه اولیه ممکن است قبل از آنکه فاضلاب صنعتی بتواند در یک سامانه جمع آوری شهری، تخلیه شود، نیاز به پش تصفیه باشد. برای فاضلاب های برگشتی آبیاری کشاورزی، هدف زدایش مواد مغذی به خصوص نیتروژن و فسفر است که قادر خواهد بود تا رشد واحد های آبی را تخمین بزند.

© 2017 Tamadon-Tasfie. All Rights Reserved | Design by Tamadon-Tasfie