در فرایند های رشد معلق، ریز اندامگان مسئول تصفیه با روش های مخلوط کردن مناسب، در مایع حفظ می شوند. بسیاری از فرایند های رشد معلق مورد استفاده در فاضلابهای صنعتی و شهری با غلظت اکسیژن حل شده مثبت ( هوازی ) کار می کنند اما کاربردهایی هستند که رشد معلق در واکنشگاه ها غیر هوازی دارند ( هیچ اکسیژنی وجود ندراد ) مثل لجن های آلی و فاضلاب های صنعتی با غلظت مواد آلی زیاد. اکثر فرایند ها رشد معلق معمول برای تصفیه فاضلاب شهری استفاده می شوند که با فرایند لجن فعال مورد بررسی قرار می گیرد. علت تمامی لجن فعال این است که شامل تولید یک توده فعال ریزاندامگان است که قادر خواهند بود فاضلاب را تحت شرایط هوازی پایدار سازند. در حوض هوادهی، زمان تماس جهت مخلوط شدن و جریان یافتن مواد فاضلاب توسط تعلیق میکروبیایی فراهم می گردد. عموما به مخلوط مایع مواد جامد معلق( MLSS ) یا مخلوط مایع محتوی مواد معلق فرار ( ML VSS ) رجوع داده می شوند. تجهیزات مکانیکی برای فراهم کردن اختلاط و انتقال اکسیژن به فرایند به کار می روند. مخلوط کردن مایع محتوی مواد معلق سپس در یک زلال کننده جریان می یابد تا تعلیق میکروبیایی ته نشین شده و تغلیظ گردد.̎ زیست توده̎ ته نشینی را، لجن فعال نامگذاری کرده اند زیرا حضور ریزاندامگان فعال، به حوض هوادهی برگشت داده می شود تا تجزیه بیولوژیکی مواد آلی ورودی را ادامه دهد. بخشی ازمواد جامد غلیظ شده به صورت روزانه یا دوره ای به صورت محصول فرایند̎ زیست توده̎ اضافی خارج می گردد که با مواد جامد غیر قابل تجزیه زیستی موجود در فاضلاب جاری ترکیب می گردد. اگر این مواد جامد ترکیبی خارج نشوند، سرانجام به طریقی در جریان سامانه ای یافت خواهند شد.

یک ویژگی مهم فرایند لجن فعال، تشکیل لخته، در محدوده از 5 تا 200 μmاست که می تواند با ته نشینی گراویتی و ترک آب نسبتا زلال در خصوص تصفیه، زدوده می شود. به طور نمونه بیش از %99 مواد جامد معلق در مرحله زلال سازی زدوده می گردد. مشخصات و خواص غلیظ سازی ذرات لخته، طراحی کارایی زلال کننده را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

© 2017 Tamadon-Tasfie. All Rights Reserved | Design by Tamadon-Tasfie