تصفیه فاضلابدر فرایند های رشد تهاجمی، ریز اندامگان مسئول تبدیل مواد آلی یا مواد مغذی چسبیده به یک ماده آکنه خنثی هستند. موادآلی و مغذی از دور ریز در حال عبور جریان از رشد تهاجمی که به زیست توده معروف است، زدوده می شوند. مواد آکنه مورد استفاده در فرایند های رشد تهاجمی شامل، سنگ ریزه، شن، چوب قرمز و طیف وسیعی از پلاستیک ها و دیگر مواد سنتزی اند. فرایند رشد تهاجمی می تواند همچنین به عنوان فرایند های هوازی یا غیر هوازی عمل کند. مواد آکنه می توانند به واسطه هوا یا گاز بالای لایه مایع محتوی مواد معلق̎ زیست توده̎ به طور کامل درمایع، غوطه ور شوند و یا غوطه ور نشوند. بیشتر فرایند های رشد تهاجمی هوازی معمول از صافی چکه ای استفاده می کنند که فاضلاب در بالای محل یک ظرف حاوی مواد آکنه غوطه ور نشده، توزیع می گردد.اکثر صافیهای چکه ای جدید با مواد آکنه پلاستیکی جهت حمله زیست توده پر می شوند. مواد آکنه پلاستیکی طوری طراحی شده اند که ( 90-95)% حجم برج، حاوی فضای مرده باشد. چرخش هوا در فضای مرده که توسط مکش طبیعی یا هواده ها انجام می شود، اکسیژن را برای رشد ریزاندامگان همانطور که به زیست توده حمله ور می گردد، فراهم می کند. جریان فاضلاب در بالای اکنه توزیع شده و به عنوان فیلم مایع غیر همگن، بالای زیست توده جریان می یابد.

© 2017 Tamadon-Tasfie. All Rights Reserved | Design by Tamadon-Tasfie