- درشبکه های مجزا لوله‌های فاضلاب‌ خانگی در زير و لوله‌ها يا کانال های آب‌ باران‌ در سطح‌ بالاتر و احيانا به صورت روکار قرار میگيرند لذا درموقع‌ بارندگي‌های شديد خطر ورود آب‌ باران‌ از شبكه‌ فاضلاب‌ به‌ درون‌ زيرزمين‌ها کمترخواهد بود به‌ اين‌تعبير كه‌ روش‌ مجزا در خصوص اين موضوع دارايی ايمنيی بيشتر خواهد بود.

- در شبکه‌ مجزا چون‌ تمام‌ آب‌ باران‌ وارد رودخانه‌ ميیگردد، بزرگيی تصفيه‌خانه‌ و هزينه‌ آن‌ كمتر است‌.

- در شبکه مجزا احتمال‌ ته‌نشين‌ شدن‌ مواد معلق‌ كمتر است‌ در حاليكه‌ در شبکه مرکب به‌ علت‌ بزرگ‌ بودن‌مقطع‌ها و اختلاف‌ زياد بين‌ دبي‌ ماكزيمم‌ در حالت‌ بارندگي‌ و دبي‌ مينيمم‌ در حالت‌ بدون‌ بارندگي‌، امكان‌ته‌نشين‌ شدن‌ مواد معلق‌ افزايش‌ مي‌يابد. اين‌ عامل‌ در خوب‌ كاركردن‌ و راحتي‌ بهره‌برداري‌ از شبكه‌ تأثير به‌سزايي‌ دارد.

- در شبکه مجزا چون‌ تمام‌ فاضلاب‌ به‌ تصفيه‌خانه‌ هدايت‌ مي‌گردد محيط زيست‌ سالمتر مي‌ماند.

- در شبکه‌ مجزا در هنگام‌ بارندگي‌ تغييري‌ در برنامه‌ و بازده‌ تصفيه‌خانه‌ داده‌ نمي‌شود در حاليكه‌ در شبکه هاي مرکب‌ به‌ علت‌ كوتاه‌ بودن‌ مدت‌ توقف‌ فاضلاب‌ در تصفيه‌خانه‌ ممكن‌ است‌ برخي‌ از تخم‌ انگلها فرصت‌ جداشدن‌ از فاضلاب‌ را نيابند.

ولي از طرف ديگر :

- احداث شبکه مجزا جهت جمع آوري فاضلاب طبيعتا مستلزم احداث شبکه ديگري جهت جمع آوري آبهاي سطحي است؛ در نگاه کلي احداث دو شبکه مجزا پرهزينه تر از احداث يک شبکه مرکب خواهد بود.

- در بحث استفاده مناسب از فضاي شهري ايجاد دو شبکه جداگانه ضمن اشغال بخش وسيعي از سطح خيابان هاي شهر ، باعث اختلال در توسعه آتي ساير تاسيسات زيربنايي خواهد شد.

- بدليل شرايط معماري و توپوگرافي برخي شهر ،ايجاد دو شبکه جداگانه در همه شهر ميسر نخواهد بود.

- در شبکه هاي مرکب بدليل افزايش ناگهاني دبي در هنگام بارندگي، خود شستشويي در شبکه به وجود خواهد آمد که اين موضوع بحث ته نشين شدن فاضلاب در فصول کم باران و خشک و مشکلات ناشي از آن را به حداقل خواهد رساند.

© 2017 Tamadon-Tasfie. All Rights Reserved | Design by Tamadon-Tasfie