بر قراری جریان مناسبی از هوا در صافی‌های چکنده از مهمترین ضروریات برای عملکرد موفق آن‌ها می‌باشد. عوامل اصلی برقراری جریان هوا در صافی‌های رو باز مکش طبیعی و نیروی که باعث برقراری جریان هوا می‌شود ناشی از اختلاف دمای بین هوای آزاد و هوای داخل صافی است. اگر دمای محیط داخلی صافی سردتر از دمای محیط اطراف باشد، جهت جریان هوا رو به پائین خواهد بود و اگر دمای هوای آزاد سردتر از دمای داخل صافی باشد جریان هوا رو به بالا خواهد. که در حالت اخیر راندمان انتقال جرم مناسب نیست، زیرا فشار جزئی اکسیژن و سرعت انتقال آن در جائیکه نیاز به اکسیژن بیشتر است، حداقل می‌باشد. در بسیاری از مناطق علی‌الخصوص در تابستان بدلیل کم بودن اختلاف دمای داخل و خارج صافی جریان هوا بر قرار نمی‌گردد.

برای برقراری مناسب جریان هوا به ازای هر ۲۳ متر مربع سطح صافی باید حدود یک فوت مربع سطح باز برای ورود هوا وجود داشته باشد. در صافی‌های خیلی عمیق استفاده از تهویه مصنوعی در صورتیکه به خوبی طراحی، نصب و بهره برداری گردد، مفید خواهد بود. چنین طرحی بایستی جریانی حداقل معادل 3/0 متر مکعب هوا به ازای هر متر مربع سطح صافی در دقیقه ایجاد نماید.

انواع صافی‌های چکنده

صافی‌های چکنده براساس میزان بار آلی، بار هیدرولیکی و برگشت جریان به چهار دسته با بار کم، با بار متوسط، با بار زیاد، و بسیار پرشبار تقسیم می‌شوند.

صافی چکنده در تصفیه فاضلاب

© 2017 Tamadon-Tasfie. All Rights Reserved | Design by Tamadon-Tasfie