در راکتورهای اختلاط کامل ، برای ایجاد اختلاط مناسب و کافی بایستی به هم زنی مناسبی انجام شود. در این راکتورها فرض بر این است که سیال ورودی به راکتور بلافاصله پس از ورود با کل سیال موجود در راکتور مخلوط گشته و محتویات راکتور کاملاً یکنواخت می‌باشند. اگر اختلاط کافی انجام شود و سیال نیز لزج نباشد در عمل می‌توان به چنین حالتی نزدیک شد

مخازن به کار گرفته شده در این فرایند اغلب دارای پلان سریع یا دایره شکل می‌باشند هر چند که بندرت از مخازن مستطیل شکل نیز استفاده شده است. پس از انجام عملیات پیش تصفیه و تصفیه اولیه، فاضلاب وارد راکتور شده و به سرعت در آن پخش می‌گردد. جریان لجن برگشتی بطور مستقیم یه راکتور هوادهی تزریق می‌شود. محل تزریق لجن برگشتی نیز معمولا نزدیک هواده است تا لجن به خوبی در کل راکتور پخش شود البته در برخی از طرح‌ها لجن برگشتی با فاضلاب ورودی قبل از ورود به راکتور مخلوط می‌گردد.

تزریق مستقیم لجن برگشتی به راکتور اثر سمیت مواد سمی موجود در فاضلاب ورودی روی لجن برگشتی را کاهش می‌دهد. از این جهت تزریق مستقیم لجن به راکتور نسبت به مخلوط کردن آن با فاضلاب ورودی ارجحیت دارد. محتویات راکتور کاملاً یکنواخت بوده و دارای همان مشخصات پساب خروجی از راکتور می‌باشد. و از این لحاظ این سیستم منحصر به فرد می‌باشد. بنابراین غلظت سوبسترای محلول موجود در راکتور مشابه غلظت آن در مایع مخلوط خروجی از راکتور و پساب خروجی می‌باشد.

فرایند لجن فعال با اختلاط کامل دارای چندین مزیت نسبت به فرایند متعارف و هوادهی کاهنده و سایر روشهای لجن فعال می‌باشد. این مزیت‌ها عبارتند از:

یکنواختی میزان اکسیژن در کل سیستم

حداکثر کاهش در شوک‌های آلی ورودی به سیستم به دلیل سنجش سریع آن در کل حجم راکتور

حداکثر خنثی سازی CO2 تولیدی در فرایند هوازی

حداکثر کاهش در شوک‌های مواد سمی ورودی به سیستم

دارا بودن محیط یکنواخت برای میکروب‌های موجود در سیستم

انعطاف پذیری بیشتر نسبت به سایر روش‌های لجن فعال دارد.

بزرگترین عیب این سیستم نیاز به حجم بزرگتر نسبت به فرایندهای متعارف و اغلب فرایندها دیگر لجن فعال برای داشتن میزان حذف مشابه با آنها می‌باشد. این سیستم علی الخصوص برای فاضلاب‌های صنعتی حاوی مقادیر زیاد مواد آلی مناسب می‌باشد. اگر زمان واکنش بین ۲۰ تا ۳۹ ساعت باشد. میزان اکسیژن مورد نیاز بر حسی mg/L.hr نسبتاً کم بوده و به دلیل خود خوری میکروبی حجم لجن مازاد به حداقل خواهد رسید.

 

© 2017 Tamadon-Tasfie. All Rights Reserved | Design by Tamadon-Tasfie