خاکریزهای ماسه‌ای سیستم‌های تصفیه در جای فاضلاب هستند که بر روی سطح زمین به طبیعی با استفاده از مصالح ماسه‌ای مناسب ایجاد می‌گردند. ترانشه‌های جذب گراولی در داخلی ماسه‌ها ایجاد و پساب خروجی از یک سپتیک تانک دو مرحله‌ای توسط سیستم توزیع تحت فشار و پمپ داخل این منطقه جذب توزیع می‌گردد. استفاده از غربال (آشغال گیر یا صافی سپتیک) در خروجی سپتیک تانک مورد توصیه می‌باشد. پیش تصفیه در سپتیک و تصفیه اضافی حین عبور پساب به سمت پائین در داخلی ماسه‌های خاکریز و همچنین خاک طبیعی زیر خاکریز صورت می‌پذیرد.خاکریز ماسه ای در تصفیه فاضلاب

هدف از طراحی این خاکریز‌ها فائق آمدن به محدودیت‌های ناشی از مشخصات زمین است. که استفاده از ناحیه جذب متداول را امکان‌پذیر نمی‌کند. این طرح به محدودیت‌های زیر فائق خواهد آمد:

- بالا بودن سطح آب زیرزمینی

- بالا بودن سنگ بستر

- خاک‌های با نفوذپذیری کم

© 2017 Tamadon-Tasfie. All Rights Reserved | Design by Tamadon-Tasfie