دو جنبه کلي درحفظ کيفيت فيزيکي و شيميايي و بيولوژيکي آب

افزايش کيفيت آبي که بايد به مصارف گوناگون برسد تحت تاثير سه عامل بوده است:

آزمايشهاي کيفي آب و فاضلاب با دقت بالا

افزايش سطح استاندارد آب آشاميدني

ا فزايش آلاينده ها در منابع طبيعي آب

افزايش کيفيت فاضلاب تصفيه شده گوناگون شهري ، روستايي ، کشاورزي و صنعتي

فاضلاب : دفع آب های آلوده ناشی از فعاليت های انسانی يا به عبارتی ديگر، آب های زائد را فاضلاب می نامند. برای جلوگيری از آلودگی محيط زیست و جمع کردن و هدايت کردن فاضلاب ساختمان به محل دفع، نياز به يک سيستم لوله کشی است.( seo چیست)

شبکه جمع آوری فاضلاب با هواکش مداری

در روش هواکش مداری به جای استفاده از هواکش انفرادی برای هر یک از وسایل بهداشتی، برای هر خط افقی فاضلاب،یک لوله هواکش در نظر می گیرندکه در نقطه ای بالاتر ازوسایل بهداشتی به لوله قائم هواکش متصل می شود و طرف دیگرلوله هواکش نیز به زیر وسایل بهداشتی که در پایین ترین قسمت ساختمان قرار دارند به لوله قائم فاضلاب متصل میگردد.

جمع آوری فاضلاب با هواکش انفرادی

هواکش انفرادی شامل قسمت های زيراست:

لوله های افقی فاضلاب، لوله قائم، لوله افقی اصلی فاضلاب، لوله های هواکش هر يک از وسايل بهداشتی ، لوله های افقی هواکش، لوله قائم هواکش

فاضلاب وسايل بهداشتی از طريق لوله های افقی فاضلاب به لوله قائم فاضلاب ریخته و از طريق لوله قائم فاضلاب واردلوله افقی اصلی شده و سپس از طريق اين لوله از ساختمان خارج می شود. مهمترین هدف استفاده از لوله کشی هواکش، ايجا د فشار مثبت بر روی سيفون ها و جلوگيری از تبخير آب درون آن و سهولت در حرکت فاضلاب درون لوله های افقی و قائم فاضلاب است.

© 2017 Tamadon-Tasfie. All Rights Reserved | Design by Tamadon-Tasfie