- بالا بردن سطح بهداشت عمومی افراد جوامع و بهداشت محیط زیست

- مانع شدن از آلودگی سفره های زیر زمینی و آب های سطحی

- کاربرد آبهای تصفیه شده در مصارف کشاورزی که امروزه اهمیت قابل توجهی پیدا کرده است.

تالاب مصنوعی و اجزای آن

تالاب های مصنوعی برای تصفیه فاضلاب کاربرد دارد با توجه به شرایط جغرافیایی، فضای موجود و ... طراحی وتلند انجام می گیرد. تالاب های مصنوعی دارای ویژگی هایی می باشد که در زیر به آن اشاره شده است:

  • عدم نیاز به نیروی متخصص در هنگام تاسیس
  • امکان تاسیس در مکان هایمتفاوت دارای فاضلاب
  • نیاز به وسایل کمتر در تعمیرات
  • نیازمند انرژی کمتر
  • نیاز به هزینه کارگری کمتر

اجزای وتلند یا تالاب مصنوعی

- گیاهانی که با شرایط بی هوازی و اشباع خاک سازگار هستند.

- دارا بودن جریان سطحی و زیر سطحی

- بستر هایی که در نگهداری آب توان متفاوتی دارند.

- جریان های با جمعیت میکروبی هوازی و بی هوازی

هدف وتلند مصنوعی

- استفاده از تالاب مصنوعی برای تولید غذا و چوب

- کمک کردن به بالا بردن کیفیت آب برای مصارف متعدد

- اهمیت تالاب های مصنوعی در کنترل کردن آب های سطحی حاصل سیلاب ها

- تالاب مصنوعی به عنوان بوم طبیعی موجودات و کمک به متعادل کردن تغییرات حاصل پیشرفت ها

© 2017 Tamadon-Tasfie. All Rights Reserved | Design by Tamadon-Tasfie