تصفیه اولیه: کاربرد فاضلاب های تصفیه از گذشته تاکنون در کشورهای مختلف جهان رواج داشته است در کشورهای توسعه یافته بارعایت قوانین زیست محیطی از آن استفاده می کردند.محور این قوانین بر سلامت و حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی آب و خاک استوار بوده است برای به حداقل رساندن مواد آلاینده و عوامل بیماری زا مجموعه فرایند ها در تصفیه انجام می گیرد این مرحله از تصفیه که به تصفیه مقدماتی هم مشهور است شامل موارد زیر می باشد:

هوادهی اولیه :بو زدایی و حذف روغن موجود در فاضلاب

آشغالگیری : حذف کردن ذرات درشت در فاضلاب چون قوطی و تکه های چوب و ...

دانه گیری : حذف ذرات چون شن و ماسه و ...

ویژگی منفی تصفیه ثانویه

- نیاز به فضای زیاد

- نیازمند تجهیزات مکانیکی و برقی

- پیروی از محیط

- نیاز بیشتر لاگون ها به انرژی الکتریکی

دلایل تصفیه فاضلاب

آسیب و ضرر حاصل از فاضلاب برای حیات و زندگی موجودات آبزی

وارد شدن سموم شیمیایی و عوامل زیستی از طریق زنجیره به بدن انسان

آلودگی سفره های زیر زمینی از طریق دفع غیر بهداشتی فاضلاب

صرف هزینه زیاد برای تامین آب و انتقال آن

دفع فاضلاب در نقاط پایین شهر

© 2017 Tamadon-Tasfie. All Rights Reserved | Design by Tamadon-Tasfie