استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده با دو هدف تامین آب بیشتر و جلوگیری از آلودگی محیط زیست ، یکی از راههای رفع مشکل تامین آب و یکی از منابع آبیاري در کشاورزي می باشدبه طور کلی فاضلاب هاي تصفیه شده به عنوان یکی ازمنابع تامین آب می باشد ..براي بخش کشاورزي درسال 1400 به 118 میلیارد متر مکعب در مقابل 80 میلیارد متر مکعب فعلی آب نیازمی باشد . استفاده از فاضلاب تصفیه شده اگرچه در حد ناچیز می تواند به عنوان یک منبع تامین آب در نظرگرفته شود حتی در شرایط خشکسالی نیز یکی از منابع تامین آب می باشد .

کاربران درهنگام تماس با فاضلاب تصفیه شده باید نکات زیر را رعایت کنند:

- تصفیه درست و صحیح فاضلابدوهدف استفاده از فاضلاب تصفیه شده

- استفاده از چکمه و دستکش در آبیاری مزرعه

- اطلاع رسانی کردن در رابطه با شرایط بهداشتی و خطرات ناشی از آبیاری با فاضلاب

- معالجه همه ی افراد خانواده کشاورز

- باتوجه به کیفیت فاضلاب تصفیه شده نوع محصول را انتخاب میکنیم

- انتخاب روش آبیاری مناسب مثل آبیاری قطره ای

انتخاب کردن روش های آبیاری که حداقل تماس در آن صورت بگیرد از جمله آبیاری قطره ای یکی از مطمئن ترین روش های آبیاری می باشد از آبیاری قطره ای زیر سطحی برای آبیاری گیاهانی چون فلفل شیرین و ذرت شیریناستفاده می شود..آبیاری قطره ای به دو دلیل اهمیت دارد:

- حداقل تماس با سطح خوراکی گیاه

- قرار گرفتن قطرات آب در بالای ریشه

© 2017 Tamadon-Tasfie. All Rights Reserved | Design by Tamadon-Tasfie