شواهد و آثار جمع آوری فاضلاب به اوایل قرن 19 بر می گردد اما تصفیه فاضلاب بصورت اصولی در اوایل قرن 20 اتفاق افتاد با پیدایش نظریات پاستور و که یک انقلاب در بهداشت عمومی مردم رخ داد که تا قبل از آن رابطه های که بین بیماری و آلودگی وجود داشت ناشناخته و مبهم بود در ایران نیز در تخت جمشید شواهدی از جمع اوری فاضلاب پیدا شده است و همچنین از تصفیه فاضلاب برای گرمایش حمام شیخ بهایی در آن زمان استفاده می کردنداین تصفیه بصورت بی هوازی بوده است.

بطور کلی تصفیه فاضلاب دارای اهدافی می باشد که در زیر به مهمترین آن ها اشاره شده است:

- با ورود مواد آلاینده به محیط زیست و آب ها سلامت انسان بخطر می افتد (بهداشت عمومی )

- پساب تصفیه شده یک منبع برای تامین منابع آبی برای مصارف کشاورزی و غیره می باشد (بکاربردن پساب تصفیه شده)

- در برخی موارد طغیان آب حاصل از بارندگی منجر به برهم خوردن نظم شهری شده و نیاز به یک سیستم جمع اوری می باشد. (نظم محیط زیست)

نقش متعادل سازی در پیش تصفیه:

مخزن متعادل سازی به عواملی از قبیل میزان فاضلاب و تغییرات آن بستگی دارد و از اهداف متعادل سازی برای ایجاد شرایط بهتر در تصفیه خانه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- کنترل تغییرات فاضلاب

- به حداقل رساندن تغییرات فاضلاب

اهداف حوض متعادل سازی:

- یکنواخت سازی

- تعدیل دمای فاضلاب

- کنترل PH و کاهش مواد شیمیایی و ...

© 2017 Tamadon-Tasfie. All Rights Reserved | Design by Tamadon-Tasfie