پساب های تصفیه شده در تصفیه خانه ها، امروزه به عنوان یک منبع جدید برای جبران کمبود آب زیرزمینی مورد توجه قرار گرفته است زمانی که پساب حاصل از تصفیه دوباره وارد چرخه مصرف شود و مجددا از آن استفاده شود تصفیه معنا پیدا می کند.باتوجه به رشد سریع جمعیت و کمبود ریزش های جوی بخش بیشتری از کشور ما در بحران آبی بسر می برند .با افزایش برداشت آب های زیر زمینی و توسعه شهری بر روی سفره های زیر زمینی تامین آب آشامیدنی به یک مشکل اصلی تبدیل شده است .

کاربرد پساب ها تصفیه شده:کاربرد پساب های تصفیه شده در تصفیه خانه

- استفاده از پساب تصفیه شده در مصارف شهری

- استفاده از پساب در مصارف صنعتی

- استفاده از پساب تصفیه شده در آبیاری زمین های کشاورزی

- استفاده از پساب های تصفیه شده در پرورش ماهی

- استفاده از پساب تصفیه شده در تغذیه مصنوعی

- مصارف تفریحی و زیست محیطی

- شارژ آب های زیرزمینی

اهمیت استفاده از پساب برای کشت و کار:

- افزایش ذخیره آبخوان و کاهش استفاده از سفره های زیرزمینی

- اطمینان کشاورزان به داشتن یک منبع دایمی برای کار

- رشد اقتصادی کشاورزان در نتیجه بالا رفتن سطح تولیدات

- برق مصرفی پمپهای سر چاه کاهش می یابد.

© 2017 Tamadon-Tasfie. All Rights Reserved | Design by Tamadon-Tasfie