فاضلاب بیمارستانی همواره مقدار زیادی موادشیمیایی به محیط زیست وارد می کند علاوه بر این در برخی موارد به دلیل نار کار امد بودن سیستم های تصفیه پسماند های دارویی نیز وارد محیط می شود.

دربرخی موارد تشخیص دادن مواد کنتراست ید دار که برای عکسبرداری توسط اشعه ایکس کاربرد دارد به سهولت انجام می گیرد. بیمارستان مقدار زیادی مواد شیمیایی میکروبی وارد فاضلاب می کند این مواد شیمیایی حاصل مواد ضدعفونی کننده و آنتی بیوتیک و ... می باشد .برخی از این مواد در برابر عوامل تصفیه دارای مقاومت بیشتری می باشند .وارد کردن این فاضلاب که به صورت ناقص تصفیه شده یا بدون تصفیه می باشد باعث ایجاد بیماری در بین مردم خواهد شد. با توجه به مطالب فوق استفاده از پکیچ تصفیه فاضلاب بیمارستاتی لازم و ضروری می باشد. پکیچ تصفیه فاضلاب باتوجه به فرایندهای تصفیه فاضلاب در حدود 95 % را فاضلاب را تصفیه می کند این آب ها قابل استفاده برای مصارف کشاورزی و ... می باشد.

پکیچ تصفیه فاضلاب بیمارستانی دارای واحد های زیر می باشد:

تصفیه اولیه : این واحد مواد آلی و معلق را حذف می کند.

تصفیه بیولوژیکی فاضلاب بیمارستان : حذف ویروس ها و میکروب ها و تخم انگل ها و پساپ حاصل از آن عاری از بیماری های انگلی می باشد.

تصفیه تکمیلی: بدلیل وجود مقداری مواد آلی در تصفیه ثانویه پساپ باید تصفیه تکمیلی چون لاگون را طی کند.

برای تصفیه فاضلاب 4 روش کلی وجود دارد که در زیر به آن ها اشاره شده است:

- فاضلاب بیمارستانی را در تصفیه خانه شهری تصفیه می کنند.

- درمحل ، پیش تصفیه شده و سپس در تصفیه خانه شهری تصفیه می گردد.

- فاضلاب بیمارستانی به طور مستقیم در محیط تخلیه می شود.

- ابتد فاضلاب در محل تصفیه شده و سپس در محیط تخلیه می گردد.

© 2017 Tamadon-Tasfie. All Rights Reserved | Design by Tamadon-Tasfie