تصفیه فاضلاب صنعتی و یا بهداشتی به روش بیولوژیک فرایندی طبیعی است که با استفاده از میکروارگانیسم‌ها به مصرف مواد آلی موجود در فاضلاب می‌پردازد .راندمان بالای حذف آلودگی‌های مختلف از فاضلاب صنعتی و صرفه اقتصادی آن موجب شده که امروزه در سراسر دنیا کاربردهای گسترده‌ای داشته باشد. تصفیه فاضلاب صنعتی به روش بیولوژیک به‌عنوان یک تصفیه ثانویه در نظر گرفته می‌شود، که فاضلاب عبور کرده از مراحل اولیه تصفیه فاضلاب شامل تصفیه فیزیکی مانند استفاده از آشغال‌گیر و تصفیه شیمیایی مانند انعقاد و لخته‌سازی را با استفاده از میکروارگانیسم‌ها در شرایط مختلف تصفیه می‌کند. این روش یکی از روش های اصلی تصفیه فاضلاب بهداشتی نیر می باشد.

خدمات طلایی: تصفیه فاضلاب

بعضی از فرآیندهای بیولوژیکی در حضور اکسیژن محلول صورت می گیرد که به آنها فرآیندهای هوازی و به روش هایی که از فرآیندهای هوازی در آنها استفاده می شود، روش های بیولوژیکی هوازی می گویند.لازم به ذکراست که روشهای بیولوژیکی هوازی مانند روش لجن فعال، لجن فعال به هوادهی گسترده، MBR، SBR و RBC می باشند.این روش دارای راندمان 75 الی 85 درصدی می باشدبه همین دلیل در آلودگی های بالا توجیه اقتصادی دارد چراکه با استفاده از آن می توان بار وارده به واحدهای بعدی مانند واحدهای هوازی را تاحد زیادی و با هزینه ای بسیارکم، کم کرد. لجنی که دراین روش تولید می گرددخیلی کمتر از روش های هوازی است.دلیل بی هوازی بودن سیستم و عدم نیاز به هوادهی، مصرف انرژی دراین سیستم خیلی کم است، بازدهی این روش بستگی به دمای محیط راکتور دارد. تصفیه بیولوژیک فاضلاب به ۳ دسته کلی بی‌هوازی، هوازی و انوکسیک تقسیم‌بندی می‌شوند.

حتما بخوانید: تصفیه فاضلاب بهداشتی

فرايندهای تصفيه فاضلاب به روش بی هوازی

 • راكتور بافلدار بي هوازي(ABR)تصفیه فاضلاب صنعتی به روش بیولوژیکی
 • راكتور بي هوازي با بستر شناور(AFBR)
 • راكتور بي هوازي با بستر لجن متحرك(AMBR)
 • راكتور بي هوازي داراي بستر لجن و جريان رو به بالا(UASB)
 • راكتور تماس بي هوازي (AC)
 • راكتور فيلتر بي هوازي
 • راكتور ناپيوسته متوالي بي هوازي

فرايندهای تصفيه فاضلاب به روش هوازی

 • فرايندهاي هوازي با رشد چسبيده
 • ديسك بيولوژيكي دوار
 • فيلتر چكنده
 • فرايندهای هوازی با رشد معلق
 • بركه تثبيت
 • لاگون هوادهی
 • لجن فعال

فرايندهای حذف بيولوژيكی انوکسیک

 • فرايند هاي حذف بيولوژيكي فسفرa
 • فرايندهاي حذف بيولوژيكي نيتروژن

© 2017 Tamadon-Tasfie. All Rights Reserved | Design by Tamadon-Tasfie