روشهای تصفیه فاضلاب که در آنها کاربرد نیروهای فیزیکی غالب هستند، به عنوان عملیات واحد شناخته می شوند. روش تصفیه فاضلاب که حذف آلاینده ها به وسیله واکنش شمیایی و بیولوژیکی انجام می گردند، به عنوان فرایند های واحد شناخته می شود. در حال حاضر، بهره برداری و فرآیند واحد برای تدارکات سطوح مختلفی از تصفیه که به عنوان تصفیه مقدماتی، اولیه، اولیه پیشترفته، ثانویه ( بدون و یا جداسازی مواد مغذی ) و پشترفت ( یا سوم ) شناخته می گردند، با هم جمع شده اند ( جدول ملاحظه شود ). در تصفیه مقدمات، مواد جام درشت نظیر اشیای بزرگ، سنگها و زبره ها ممکن است تجهیزات را تخریب کنند، جدا می شوند. در تصفیه فیزکی فاضلاب ، معمولا ته نشینی، برای جدا کردن مواد غوطه ور ( شناور ) و قابل ته نشینی موجود در فاضلاب به کار می رود. ( شکل ملاحظه شود). برای تصفیه اولیه پیشترفته ، جهت کمک به جداسازی مواد جامد معلق و در یک وسعت کمتر، مواد جامد نا محلول؛ مواد شیمیایی افزوده می شود. در تصفیه ثانویه، فرآیند های بیولوژیکی و شیمیایی برای زدایش اکثر مواد آلی به کار می روند. در تصفیه یشترفته ، از تلفیق بیشتر عملیات و فرایند ها واحد برای زدایش باقیمانده مواد جامد معلق و دیگر اجزای اصلی که به وسیله تصفیه متداول ثانویه به شکل قابل توجهی کاهش نیافته اند، استفاده می شود.

خدمات مرتبط: تصفیه فاضلاب

جدول– روشهای تصفیه فاضلاب

سطوح تصفیه

شرح

مقدماتی

زدایش اجزای اصلی فاضلاب نظیر سنگ ها، چوبها، شناورها، ماسه ها و چربی هایی که ممکن است باعث تعمیرات یا مشکلات عملیاتی با بهره برداری، فرایند و سامانه های مرتبط تصفیه شود.

اولیه

زدایش یک قسمت ازمواد جامد معلق و مواد آلی از فاضلاب

اولیه پیشترفته

زدایش بیشتر مواد جامد معلق و مواد آلی از فاضلاب. به طور نمونه، به وسیله افزودن مواد شمیایی یا  استفاده از صافی؛ کامل شده است.

تانویه

زدایش مواد آلی تجزیه پذیر زیستی ( در محلول یا معلق ) و مواد جامد معلق. ضدعفونی نیز به طور نمونه در مشخصات تصیفیه ثاویه متداول، لحاظ شده است.

ثانویه با زدایش

 مواد مغذی

زدایش مواد آلی تجزیه پذیر زیستی، مواد جامد معلق و مواد مغذی ( نیتروژن، فسفر یا نیتروژن و فسفر، هر دو )

 

سومین

زدایش مواد جام معلق ته نشین شده ( پس از تصفیه ثانویه ) معمولا به وسیله صافی بادامنه متوسط یا ریز غربالها. ضدعفونی نیز به طور نمونه، یک قسمت از تصفیه سوم است. اغلب این تعریف شامل زدایش مواد مغذی نیز می گردد.

پیشترفته

زدایش مواد حل نشده و معلق باقیمانده پس از تصفیه بیولوژیکی معمولا هنگامی که کاربرد های استفاده مجدد مورد نیاز است.

 

حدود 20 سال پیش، زدایش بیولوژیکی مواد مغذی (BNR  ) جهت زدایش نیتروژن و فسفر به عنوان یک روشهای تصفیه فاضلاب پیشرفته به نمایش گذاشته شد. به دلیل تحقیقات گسترده در خصوص مکانیسم هایBNR  مزایای استفاده از آن و تعداد سامانه های BNR که مورد بهره برداری قرار گرفته است، زدایش مواد مغذی، برای تمامی مقاصد علمی، یک قسمت از تصفیه معمول فاضلاب گردیده است. وقتی با روش های تصفیه شیمیایی مقایسه شود،BNR  مواد شیمیایی کمتری به کار می برد، تولید باقیمانده جامد را کاهش می دهد و مصرف انرژی کمتری دارد. به دلیل اهمیت BNR در بین روشهای تصفیه فاضلاب، BNR به تشریح نظری، کاربرد و طراحی سامانه های تصفیه بیولوژیکی ملحق شده است.  فرایند های تصفیه خاک که معمولا سامانه های طبیعی نامیده می شوند؛ مکانیسم های فیزیکی، شمیایی و بیولوژیکی را ترکیب میکنند و آبی با کیفیت مشابه و یا بهتر از سایر روشهای تصفیه فاضلاب پیشترفته تولید می نمایند. سامانه های طبیعی در این متن پوشش داده نشده اند زیرا آن ها بیشتر با سامانه های تصفیه کوچک استفاده می شوند.

 

 

© 2017 Tamadon-Tasfie. All Rights Reserved | Design by Tamadon-Tasfie