مقدمه ای بر انتخاب فرآیند های تصفیه فاضلاب

انتخاب فرآیند تصفیه فاضلاب همواره با ارزیابی کامل تمامی عواملی همراه است که بایستی در فرآیند ها و عملیات واحد و روش های دیگر تصفیه، برای تطابق با موضوعات فعلی و آینده تصفیه، بررسی گردند. هدف تحلیل فرآیند تصفیه این است که مناسب ترین فرآیندها و عملیات واحد و شرایط بهینه عملیاتی انتخاب شود و هدف معرفی مهمترین عواملی است که در انتخاب فرآیند تصفیه فاضلاب لحاظ گردد و اساس طراحی فرآیند تلقی می شود.

فرآیندهای تصفیه فاضلاب

عوامل مهم در انتخاب فرآیند های تصفیه فاضلاب

مهمترین عواملی که در تحلیل فرآیند و انتخاب ارزیابی می گردند، در جدول شناسایی شده اند. هر عاملی مهم خواهد بود اما چند عامل، نیازمند توجه و توضیح بیشتری هستند. عامل اول ̎ قابلیت کاربرد فرآیند ̎ بالاتر از دیگر عوامل قرار می گیرد و انعکاسی از تجربه و مهارت مهندس خواهد بود. بسیاری از منابع قابل حصول، برای طراح، به منظور تعیین قابلیت کاربردی، شامل تجربه گذشته در چند پروژه مشابه خواهد بود. این منابع شامل اطلاعات بازدهی از تاسیسات عملیاتی که این اطلاعات در نشریه فنی چاپ می شود و همچنین دستورالعمل های اجرایی که فدراسیون محیط زیست آب منتشر می کند و ضمنا دستورالعمل های طراحی فرآیند توسط EPA انتشار می یابد و نتایج مطالعات واحد های نیمه صنعتی خواهد بود. در جایی که قابلیت یک فرآیند در وضعیت معین، نا معلوم و نامشخص باشد، مطالعات واحد های نیمه صنعتی به منظور تعیین قابلیت های بازدهی اجرا می شود و اطلاعات طراحی حاصل، بر اساس طراحی مقیاس صنعتی، پایه گذاری می گردد.
 

جدول– عوامل مهمی که بایستی در هنگام ارزیابی و انتخاب واحد عملیاتی و فرآیند های تصفیه فاضلاب ملاحظه شوند.

مهمترین عوامل در انتخاب فرآیندهای تصفیه فاضلاب

 

1-  قابلیت کاربرد فرآیند تصفیه

 

قابلیت کاربرد فرآیند بر اساس تجربه گذشته، داده از واحد های در مقیاس کامل، داده انتشار یافته و از مطالعات واحد نیمه صنعتی است. اگر با شرایط جدید و غیر معمول مواجه شود، مطالعات واحد نیمه صنعتی الزامی است.

 

2- محدوده جریان قابل کاربرد

 

فرآیند بایستی مطابق محدوده شدت جریان های مورد انتظار باشد. به عنوان مثال، حوضچه های تثبیت برای شدت جریان های خیلی زیاد در نواحی خیلی آلوده، مناسب نیستند.

3-  تغییر جریان عملی

اکثر واحدهای عملیاتی و فرآیندی بایستی برای عملیات در محدوده وسیع شدت جریان ها، طراحی شوند. بیشتر فرآیند ها در شدت جریان نسبتا پایین بهترین اند. اگر تغییر جریان خیلی زیاد باشد، یکنواخت سازی جریان ممکن است مورد نیاز باشد.

4- مشخصات فاضلاب ورودی

مشخصات فاضلاب ورودی، بر انواع فرآیندهای مورد استفاده تاثیر گذاشته(مثل شیمیایی و بیولوژیکی) و نیاز به عملیات صحیح آنهاست.

5- اجزای اصلی مورد بازدارندگی و عدم تاثیر

اجزای اصلی موجود ممکن است مانع فرآیندهای تصفیه شوند زیرا اجزای اصلی در خلال تصفیه تحت تاثیر قرار نمی گیرند.

6- شرایط آب و هوایی

دما بر سرعت واکنش اکثر فرآیند های شیمیایی و بیولوژیکی تاثیر میگذارد. دما ممکن است بر عملیات فیزیکی تاسیسات نیز تاثیر کند. دماهای گرم ممکن است تولید بو را تسریع نموده و نیز پراکندگی اتمسفر را محدود نمایند.

7- اندازهیابی فرآیندی بر اساس سینتیک‍‍های واکنش با شرایط بارگذاری فرآیند

اندازه یابی فرآیند بر اساس حاکمیت سینتیک های واکنش و ضرایب سینتیک است. اگر روابط سینتیک در دسترس نباشد، شرایط بار فرآیند، استفاده می گردد.

8- اندازهیابی فرآیند بر اساس سرعت های انتقال جرم یا شرایط بار فرآیندی

اندازه یابی فرآیند، بر اساس ضرایب انتقال جرم است. اکر سرعت های انتقال جرم در دسترس نباشد، شرایط بار فرآیند، استفاده می گردد و داده جهت ضرایب انتقال جرم و شرایط باز فرآیند از تجربه، مقاله انتشار یافته و مطالعات واحد نیمه صنعتی مشتق می گردد.

9- کارایی

کارایی معمولا بر حسب کیفیت خروجی اندازه گیری میگردد و تغییر پذیری آن بایستی با نیازهای تخلیه خروجی سازگار باشند.

10- تصفیه باقیمانده

انواع و مقادیر مواد جامد، مایعات وگازهای باقیمانده تولید شده بایستی معلوم گردد یا تخمین زده شود. اغلب مطالعات واحد نیمه صنعتی، جهت شناسایی و تعیین مقادیر باقیمانده استفاده می شود.

11- فرآوری لجن

آیا الزامی جهت فرآوری لجن و دفع غیر علمی یا تجربی، وجود دارد؟ چگونه ممکن است بارهای باز چرخش از تاثیرات فرآوری لجن بر عملیات و فرآیند های واحد مایع تاثیر کند؟ انتخاب سامانه فرآوری لجن بایستی با انتخاب سامانه تصفیه محلول، دست به دست شود.

12- الزامات زیست محیطی

عوامل زیست محیطی مثل بادهای غالب و جهت بادها و حدود نواحی مسکونی، ممکن است استفاده از فرآیندی معین بخصوص جایی که امکان تولید بو دارند، یا محدود گردد یا تحت تاثیر قرار گیرد. صدا و ترافیک ممکن است بر انتخاب محل یک واحد تاثیر گذرد. آبهای دریافتی ممکن است محدودیت های ویژه ای داشته، نیاز به زدایش اجزای اصلی خاص مثل مواد مغذی داشته باشد.

13- نیازهای شیمیایی

چه منابع و مقادیری جهت دوره زمانی طولانی عملیات موفقیت آمیز، واحد عملیات یا فرآیند بایستی اجرا شود؟ با افزودن مواد شیمیایی چه تاثیراتی بر مشخصات باقیمانده های تصفیه و هزینه تصفیه، ایجاد می شود.

14- نیاز های انرژی

نیازهای انرژی، همانند احتمال هزینه انرژی آینده، چنانچه ساماندهی تصفیه، تاثیر پذیر از هزینه باشند، بایستی معلوم باشد.

15- نیاز به سایر منابع

چه منابع اضافی ای جهت تکمیل موفقیت سامانه تصفیه پیشنهادی با استفاده از عملیات واحد یا فرآیند مورد ملاحظه، بایستی اجرا شود.

16- نیاز های کارکنان

چند نفر در چه سطح مهارتی جهت عملیات واحد فرآیند، مورد نیاز است؟ آیا این مهارت ها به سادگی در دسترس است؟ چه آموزشی مورد نیاز است؟

17- بهره برداری و تعمیرات مورد نیاز

چه عملیات و تعمیرات ویزه مورد نیاز بایستی ارائه گردد؟ چه وسایل یدکی مورد نیاز است و دسترس پذیری و هزینه آنها به چه صورت است؟

18- فرآیند های جانبی

چه فرآیند های پشتیبانی مورد نیاز است؟ آنها چگونه برکیفیت خروجی، به خصوص اینکه آنها چه زمانی غیر عملیاتی می شوند.

19-  قابلی اطمینان

قابلیت اطمینان بلند مدت واحد عملیاتی و فرآیندی بایستی ملاحظه شود؟ اگر چنین است، این رخدادها بر کیفیت خروجی تاثیر می گذارد.

20- پیچیدگی

پیچیدگی فرآیند عملیاتی در شرایط عادی و اضطراری چه مشکلی ایجاد می کند؟ چه سطحی از آموزش جهت عملیات واحد مورد نیاز است؟

21- سازگاری

آیا واحد عملیاتی و فرآیندی با تاسیسات موجود به طور موفقیت آمیز می تواند استفاده شود؟ آیا توسعه واحد می تواند به سادگی انجام شود؟

22- قابلیت توافق

آیا فرآیند می تواند جهت تامین نیازهای تصفیه آتی اصلاح شود؟

23- تجزیه و تحلیل های چرخه عمر اقتصادی

ارزیابی هزینه در سرمایه گذاری اولیه و هزینه های عملیاتی و تعمیراتی بایستی ملاحظه شود. واحد با پایین ترین هزینه سرمایه گذاری اولیه ممکن است نسبت به هزینه های عملیاتی و تعمیراتی خیلی موثر نباشند.

24- قابلیت دسترسی به زمین

آیا فضای کافی جهت چیدمان نه تنها تاسیسات جاری موجود ، بلکه طرح توسعه آینده امکان پذیر است؟ چه مقدار منطقه بی طرف جهت تامین منظره برای حداقل سازی مشاهده و تاثیرات دیگر، بایستی در دسترس باشد؟

روش های تصفیه فاضلاب

انتخاب فرآیند تصفیه فاضلاب بر اساس سینتیک های واکنش

در انتخاب فرآیند و اندازه‍یابی واکنشگاه که بر اساس سینتیک واکنش است، تاکید خاصی روی تعریف طبیعت واکنش هایی که در فرآیند رخ می دهد، مقادیر مناسب از ضرایب سینتیک و انتخاب نوع واکنشگاه، بایستی در نظر گفته شود.

طبیعت سینتیک واکنش ها

طبیعت واکنش هایی که در خلال یک فرآیند رخ می دهد، بایستی با به کار‍گیری سینتیک واکنش نسبت به طراحی واحد، شناخته شوند. انتخاب عبارت سرعت واکنش برای فرآیندی که طراحی شده است, عموما بر اساس

1- اطلاعات حاصل از رفرنس ها

2- تجزیه با طراحی عملیات سامانه های مشابه

3- اطلاعات بدست آمده از مطالعات واحد های نیمه صنعتی

خواهد بود.

درجه واکنش تاثیر مهمی بر اندازه واکنشگاه دارد. حجم واکنشگاه بزرگتر برای واکنشگاه های اختلاط کامل، مورد نیاز خواهد بود تا همان بازده زدایش از واکنشگاه های با جریان نهرگونه حاصل گردد. بایستی اشاره کرد که با وجود این، برای سینتیک واکنش های درجه صفر، حجم دو واکنشگاه یکسان خواهد بود.

انتخاب ضرایب سرعت سینتیک مناسب

انتخاب ضرایب سرعت سینتیک مناسب برای فرآیندی که طراحی شده است بر اساس

1- اطلاعاتی که از بحث حاصل شده است

2- تجربه با طراحی و عملیات سامانه های مشابه

3- داده هایی که از واحد های نیمه صنعتی حاصل شده است.

 

تصفیه فاضلاب

 

انتخاب انواع واکنشگاه

عوامل عملیاتی که در واکنشگاه یا واکنشگاه هایی که برای استفاده در فرآیند تصفیه لحاظ شده است، شامل:

1- طبیعت فاضلابی که می‍خواهد تصفیه گردد،

2- طبیعت سنتیک واکنش حاکم بر فرآیند تصفیه،

3- ضروریات خاص فرآیندی

4- شرایط محلی

تصفیه بیولوژیکی همراه با فرآیند لجن فعال، هیچ تفاوتی در اندازه‍‍گیری واکنشگاه مورد نیاز نیست. (جریان نهر گونه =V اختلاط کامل V ). به عنوان مثال، اگر بدانیم که فاضلاب ورودی دارای اجزای سمی است و تحت یک پیش تصفیه، این مواد، زدوده نمی شوند یک واکنشگاه اختلاط کامل به جای واگنشگاه با جریان نهر گونه انتخاب می گردد که به دلیل ظرفیت رقیق سازی خواهد بود. به طور متناوب (نوبتی)، یک واکنشگاه یا جریان نهر گونه با واکنشگاه چند مرحله ای جایگزین واکنشگاه اختلاط کامل می شود تا رشد ریزاندامگان رشته ای را کنترل نماید. در عمل، هزینه های ساخت و هزینه های تعمیرات و عملیات همچنین بر روی انتخاب واکنشگاه تاثیر گذار خواد بود.

واکنشگاههای مورد استفاده برای تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب همواره شامل عملیات و فرایند های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی درون ظرف یا مخزنی است که تحت عنوان واکنشگاهها صورت می گیرد.

انواع واکنشگاهها

انواع واکنشگاهها که برای تصفیه فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرند، عبارتند از:

1- واکنشگاه ناپیوسته

2- واکنشگاه اختلاط کامل ( دارای همزن )

3- واکنشگاه با جریان نهر گونه

4- واکنشگاه های همزن دار متوالی

5- واکنشگاه با بستر ثابت (آکنه)

6- واکنشگاه با بستر متحرک

واکنشگاه ناپیوسته: در واکنشگاه ناپیوسته، جریان نه وارد واکنشگاه می شود و نه از آن خارج می گردد (یعنی جریان ورودی تصفیه شده و سپس تخلیه می گردد و چرخه تکرار می شود. محتوای مایع واکنشگاه کاملا مخلوط می گردد) اگر چه بایستی توجه نمود که محتویات در خلال اینکوباتور به طور کامل مخلوط نمی شوند. واکنشگاههای ناپیوسته، اغلب برای مخلوط کردن مواد شیمیایی یا رقیق سازی مورد استفاده واقع می گردند.

واکنشگاه اختلاط کامل: در این واکنشگاه فرض گردیده که اختلاط کامل به طور یکنواخت و به طور بر خط در سراسر واکنشگاه بر روی ذرات سیال ورودی به واکنشگاه رخ می دهد. ذرات سیال خروجی واکنشگاه در تناسب با تراکم آماری آنهاست. اختلاط کامل در هر مرحله یا سطح مربع واکنشگاهها، اگر محتویات واکنشگاه به طور یکنواخت و پیوسته، دوباره توزیع گردد، تکمیل خواهد شد. زمان واقعی مورد نیاز برای نایل شدن به شرایط اختلاط کامل، کاملا به شکل هندسی و توان مصرفی بستگی خواهد داشت.

واکنشگاه با جریان نهر گونه: ذرات سیال در سرتاسر واکنشگاه با اختلاط جزئی یا غیر طولی عبور می کنند و از واکنشگاه در همان زمان که وارد می شوند، خارج می گردند. ذرات با حفط یکنواختی خود در مدتی، معادل با زمان ماند نظری در واکنشگاه باقی می مانند. این نوع جریان در مخازن طویل و باز، با نسبت بالایی از طول به عرض که در آن پراکندگی طولی حداقل بوده یا نباشد، یا واکنشگاههای لوله ای بسته باشند، تقریبی است.

واکنشگاههای اختلاط کامل متوالی: واکنشگاههای متوالی برای مدل سازی نوع جریان که بین الگوهای جریان هیدورلیکی آرمانی که متناسب با واکنشگاههای با جریان نهرگونه است، استفاده می گردد. اگر این مجموعه فقط یک واکنشگاه باشد، نوع جریان اختلاط کامل غالب می گردد.

واکنشگاههایی با بستر آکنه: این وکنشگاه از چند نوع مواد مختلف مانند سنگ، سرامیک ( سرباره و یا مواد متعارف مانند پلاستیک) پر می گردند. نسبت به جریان، این واکنشگاه هم با مد جریان رو به پایین و هم رو به بالا در عملیات قرار می گیرند. عملیات تزریق به طور پیوسته یا متناوب صورت می گیرد( مثل صافی چکه ای ). ماده آکنه در واکنشگاههای با بستر اکنه می تواند پیوسته و یا به صورت چند مرحله ای، با جریان از یک مرحله به مرحله بعدی باشد.

واکنشگاه با بستر متحرک: این واکنشگاه، از جهات زیادی شبیه واکنشگاه با بستر آکنه است اما مواد انباشته شده در اثر جریان هوا یا آب سرد در سرتاسر بستر منبسط می گردد. فضای خالی مواد بستر منبسط شده با کنترل جریان سیال، تغییر می نمایند.

کاربرد واکنشگاه ها

کاربردهای بنیادی انواع واکنشگاهها برای بهره برداری تصفیه فاضلاب آبی در جدول اشاره گردیده است. عوامل عملیاتی که در انتخاب نوع واکنشگاه یا واکنشگاههای که برای فرآیند تصفیه فاضلاب لحاظ می گردند، شامل موارد زیرند:

1- طبیعت فاضلابی که تصفیه می شود،

2- طبیعت واکنش (همگن سازی یا غیر همگن سازی )

3- سینتیک واکنش که بر فرایند تصفیه حاکم است

4- نیازمندیهای کارایی و فرایند

5- شرایط محیطی مکان

در عمل هزینه های ساخت و هزینه های تعمیرات و عملیات بر روی انتخاب واکنشگاه تاثیر می گذارد. به دلیل اهمیت نسبی این گونه عوامل که با هر کاربردی تغییر می نماید، هر عامل بایستی برای هر نوع واکنش جداگانه بررسی شود.

نوع واکنشگاه

کاربرد در تصفیه فاضلاب

ناپیوسته

تصفیه بیولوژیکی لجن فعال در واکنشگاه ناپیوسته متوالی، هم زدن محلول های غلیظ در محلول سازی ها

اختلاط کامل

برکه های هوادهی شده، هضم لجن هوازی

اختلاط کامل با بازچرخش

تصفیه بیولوژیکی لجن فعال

جریان نهرگونه

حوضچه تماس کلر، سامانه های تصفیه طبیعی

جریان نهر گونه با بازچرخش

تصفیه بیولوژیکی لجن فعال، سامانه های تصفیه آبی

واکنشگاههای اختلاط کامل

سامانه های تصفیه برکه، مورد استفاده جهت شبیه سازی جریان غیر آرمانی در واکنشگاههای با جریان نهرگونه.

بستر آکنه ( ثابت )

واحد های تصفیه بیولوژیکی صافی چکه ای شناور و غیر شناور

بستر متحرک

واکنشگاههای با بستر متحرک جهت تصفیه بیولوژیکی هوازی و غیر هوازی، واکنشگاههای با پوشش لجن با جریان رو به بالا، عریان سازی هوا

 

مشخصات هیدرولیکی واکنشگاهها

واکنشگاههای با جریان نهرگونه و اختلاط کامل, عموما دو نوع واکنشگاهی هستند که در زمینه تصفیه فاضلاب به کار گرفته می شوند. مشخصات جریان هیدرولیکی واکنشگاههای با جریان نهرگونه و اختلاط کامل به دلیل تغییرات در نوع آرمانی و غیر آرمانی و وابستگی به ارتباط جریان ورودی و جریان خروجی سیال توصیف می گردد.

جریان آرمانی در واکنشگاههای اختلاط کامل و جریان نهرگونه

در مورد واکنشگاه با جریان نهر گونه آرمانی، واکنشگاه، قبل از اینکه در معرض پالس یا مرحله ورودی یک ردیاب قرار گیرد، ابتدا با آب تمیز پر شده است. اگر یک ناظر در خروجی واکنشگاه قرار گرفته باشد، ظهور ردیاب در خروجی نسبت به پالس ورودی، در سرتاسر سطح مقطع واکنشگاه به طور یکنواخت توزیع می گردد.

جریان غیر آرمانی در واکنشگاههای با جریان نهر گونه و اختلاط کامل

در عمل، جریان در واکنشگاههای با جریان نهر گونه و اختلاط کامل، به ندرت، آرمانی است. به عنوان مثال: وقتی که یک واکنشگاه طراحی گردید چطور جریانی وارد می شود که الزامات نظری برای پراکندگی کامل و بر خط تطابق داشته باشد؟ در عمل، همواره انصراف از شرایط آرمانی موجود است. اقدامات احتیاط آمیز برای به حداقل رساندن چنین تاثیراتی که مهم است، انجام می گیرد. جریان غیر آرمانی در بخشی از جریان ورودی به واکنشگاه در طی زمانی که اثر خروجی آن عبور می نماید، قبل از توده جریانی که وارد واکنشگاه می گرد(در طی همان زمان وارد می شود) عبور می نماید. مسئله مهم با جریان غیر آرمانی، این است که بخشی از جریان در واکنشگاه تا حد امکان برای واکنش شیمیایی یا بیولوژیکی مورد نیاز برای تکاملشان حضور ندارند.

طراحی فرآیند تصفیه فاضلاب

 

انتخاب فرآیند های تصفیه فاضلاب بر اساس انتقال جرم

علاوه بر انتخاب فرآیند بر اساس سینتیک واکنش و شرایط عملیاتی، تعدادی فرآیند های تصفیه، بر اساس ملاحظات انتقال جرم خواهد بود. عملیات بنیادی در تصفیه فاضلاب، همراه با انتقال جرم و هوادهی است، به خصوص افزودن اکسیژن به آب، خشک نمودن لجن ها، حذف مواد فرار آلی از فاضلاب، دفع اجزای حل شده مثل آمونیاک از لجنآب هضم شده، تبادل اجزای حل شده به عنوان تبادل یونی است.

طراحی فرآیند تصفیه فاضلاب بر اساس شرایط بارگذاری

اگر عبارات سرعت واکنش مناسب و با ضرایب انتقال جرم وجود نداشته باشد، به طور مکرر از جنبه های فرآیندی کلی، استفاده می شوند. در بدو امر طراحی معیار فرآیندی برای سامانه های تصفیه بیولوژیکی لجن فعال بر اساس ظرفیت حوض هوادهی خواهد بود.

مطالعات و آزمون های سکوی آزمایشگاهی و واحدهای نیمه صنعتی

در حالی که قابلیت یک فرآیند برای یک وضعیت مشخص، نا معلوم است اما منابع بالقوه به کارگیری فرآیند، اهمیت فراوانی دارد و آزمون های مقیاس نیمه صنعتی و آزمایشگاهی بایستی اجرا گردند. هدف از اجرای مطالعات واحد نیمه صنعتی این است که راحتی فرآیند در تصفیه فاضلاب خاص تحت شرایط محیطی ویژه تثبیت گردد و اطلاعات مورد نیاز بر اساس اصول طراحی مقیاس کامل حاصل گردد. عواملی که بایستی در طرح ریزی مطالعات واحد نیمه صنعتی برای تصفیه فاضلاب ملاحظه شوند.

آزمون های مربوط به سامانه های ضدعفونی UV که عموما انجام می گیرند جهت اهداف زیر است:

1- به منظور تایید ادعاهای بازدهی تولید کننده

2 - تاثیرات کمی آب خروجی بر روی کیفیت اجزا روی کارایی UV

3- دسترسی به تاثیرات سامانه و هیدورلیک واکنشگاه روی کارایی UV

4- دسترسی به تاثیرات صافش خروجی روی کارایی UV

5- بررسی فعال سازی نوری و تاثیرات.

آزمون های مقیاس سکوی آزمایشگاهی در آزمایشگاه با مقادیر کمی از فاضلاب اجرا می گردد. آزمون های مقیاس نیمه صنعتی عموما با جریان های که 5 تا 10 درصد جریان طراحی است، اجرا می گردد. در بیشتر موارد، آزمون های مقیاس صنعتی اجرا شده است، به خصوص محاسبات بزرگ نمایی و همچنین روش های محاسباتی فوق العاده پیچیده هستند.

ضدعفونی با uv

ملاحظات قابلیت اطمینان در انتخاب فرآیند تصفیه

عوامل مهم، در انتخاب و طراحی فرآیند، کارایی تصفیه خانه و قابلیت اطمینان در تطابق با الزامات است. در بیشتر حالات، الزامات جزء اصلی خروجی بر اساس 7 روز و 30 روز از غلظت های متوسط مشخص می گردد. از آنجا که به دلایلی کیفیت خروجی تصفیه خانه فاضلاب متغیر است ( تغییر بارهای آلی، تغییر شرایط زیست محیطی و غیره)، لازم است اطمینان حاصل شود سامانه تصفیه طوری طراحی گردد که تولید غلظت های خروجی برابر یا کمتر از حد مجاز باشد.

دو روش در انتخاب طراحی فرآیند شامل موارد زیر است:

استفاده از عوامل ایمنی منظم

تحلیل آماری کارایی تصفیه خانه

به منظور تعیین یک رابطه عملی بین کیفیت خروجی و دامنه احتمالی رخداد خواهد بود. عامل بعدی تحت عنوان قابلیت اطمینان نامگذاری شده است، به دلیل آنکه برای فراهم کردن یک پایه ثبات برای تحلیل غیر قابل اطمینان و اصولی منطقی برای تحلیل کارایی و قابلیت اطمینان است. قابلیت اطینان واحد به عنوان این احتمال تعریف می گردد که یک سامانه می تواند در دوه های زمانی توسعه یافته شرایط کارایی به طور استوار برقرار شود.

بنابراین قابلیت اطمینان مشمول بر دو جزء خواهد بود:

1- قابلیت اطمینان ذاتی

2- قابلیت اطمینان مکانیکی

پکیج تصفیه فاضلاب

© 2017 Tamadon-Tasfie. All Rights Reserved | Design by Tamadon-Tasfie