تصفیه فاضلاب به روش صافی ماسه ای

صافی‌های ماسه‌ای در پکیج تصفیه فاضلاب

از تصفیه فاضلاب به روش صافی ماسه ای برای تصفیه تکمیلی پساب پس از ته‌نشین و یا پساب سپتیک تانک‌ها استفاده می‌شود. این صافی‌ها از یک گودال آببند شده و یا یک سازه آب بند شده تشکیل می‌شوند که داخل آنها از ماسه شسته یکدست پر گردیده است در زیر ماسه‌ها نیز سیستم زهکش قرار دارد.

فاضلاب از طریق یک سیستم توزیع کننده روی سطح صافی پخش و از روی ماسه‌ها عبور و به سیستم زهکش می‌رسد. زهکش پساب صاف شده را برای فرایندهای بعد، برگشت دادن یا تخلیه به یک سیستم جذب، جمع آوری می‌کند. برخی از صافی‌ها فاقد کف آب بند بوده و پساب صاف شده مستقیماً به خاک زیرین نفوذ می‌یابد.

مکانیسم تصفیه فاضلاب و طراحی صافی

صافی‌های ماسه‌ای اساساً راکتورهای بیولوژیکی هوازی یا رشد چسبنده می‌باشند. سایر فرایندهای بسیار مفید و مهم تصفیه فاضلاب که در صافی‌های ماسه‌ای اتفاق می‌افتد، شامل فرایندهای فیزیکی تصفیه مانند غربال شدن و ته نشینی باعث حذف جامدات معلق در بین مصالح بستر صافی می‌شود و جذب شیمیایی برخی آلاینده‌های محلول ماننده فسفر روی سطح بستر می‌باشد.

پدیده‌ی دیگر که محدوده کننده می‌باشد اشباع شدن سطوح بستر توسط مواد جذب شده است. لایه‌ی بیولوژیکی که از رشد میکروارگانیسم‌ها حاصل می‌شود با جذب مواد توسعه پیدا می‌کند.

این میکروارگانیسم‌ها مواد محلول و کلوئیدی موجود در پساب عبوری را جذب و مصرف می‌کنند. این مواد جذب شده صرف تولید سلول‌های جدید شده و یا در شرایط هوازی به دی اکسید کربن و آب تبدیل می‌گردند. بیشتر تصفیه‌ی فاضلاب های بیولوژیکی در 15 سانتی متری بستر رویی صافی صورت می‌پذیرد. با عبور پساب از این لایه‌ی فعال صافی BOD کربنی و نیتروژن آمونیاکی حذف می‌شود.

4/5 - (1 امتیاز)
دکمه بازگشت به بالا