فرآیند تصفیه در روش لجن فعال با هوادهی گسترده، همانند روش لجن فعال می باشد با این تفاوت که به منظور کم کردن حجم لجن، تغیراتی در روش تصفیه صورت گرفته است. این تغییرات شامل افزایش زمان ماند هیدرولیکی و عمر لجن می باشد. این اصلاحات سبب كاهش حجم لجن دفعی و افزايش مقاومت سیستم  لجن فعال نسبت به اصلاحات و شوك های آلی ناشی از ورود حجم بيشتر فاضلاب ورودی شده است .

درمورد تصفيه فاضلاب به روش لجن فعال هوادهی گسترده می توان گفت:

 • ميزان بازگشت لجن در اين فرايند بين 50-150 درصد مي باشد.
 • رأكتور اين فرايند از نوع جريان پيستونی مي باشد.
 • زمان ماند جامدات در اين روش بين 40-20 روز است.
 • غلظت MLSS در اين فرايند( mg/l) 5000-2000 می باشد.
 • زمان ماند هيدروليكی در اين فرايند حدود 20-30 ساعت متغير است.
 • نسبت F/M در آن بين ( kg BOD5/kg MLVSS.d ) 0.1-0.04 می باشد.
 • مقادير بارگذاری حجمی در اين روش kg BOD5/ m³.d ) ) 0.3-0.1 است.

 

مزایای تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش لجن فعال با هوادهی گسترده

لجن دفعی به طور كامل تثبیت مي شود و نیازي به هضم لجن نيست.

روش لجن فعال با هوادهی گسترده، برای فاضلاب هايی كه حاوی مقادير معمولی مواد سمی و شيميايی باشد بسيار موثر می باشد.

حجم لجن در تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال با هوادهی گسترده، بسیار کمتر از روش لجن فعال است.

راندمان تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال با هوادهی گسترده، بسيار بالا می باشد.

روش لجن فعال با هوادهی گسترده، در مقابل شوك های آلی وارده به سيستم ناشی از ورود حجم بسيار زيادی از فاضلاب و يا فاضلاب حاوی آلاينده های آلی بيش از حد معمول، بسيار مقاوم است.

لجن حاصل از فرايند به خوبي تثبيت شده است و جرم سلولی كمی از آن توليد می شود.

روش لجن فعال با هوادهی گسترده، حساسيت كمي نسبت به آلاينده های فاضلاب دارد.

كيفيت پساب خروجی در روش لجن فعال با هوادهی گسترده، بالا است.

اين روش توانايی تصفيه بارهای سمی و ناگهانی را دارد.

بهره برداری و طراحی لجن فعال با هوادهی گسترده، نسبتاً ساده می باشد.

 

 معايب تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش لجن فعال با هوادهی گسترده

 • ميزان انرژی هوادهی مورد استفاده بالاست.
 • تانك های هوادهی ای كه در روش لجن فعال با هوادهی گسترده مورد استفاده قرار می گيرد، نسبتاً بزرگ است.
 • اين روش بيشتر برای طرح های كوچك مناسب می باشد.

 

تفاوت های سيستم تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش لجن فعال با هوادهی گسترده با ساير سيستم های لجن فعال

 • زمان ماند هيدروليكی آن بسيار بالاست.
 • نسبت food به ميكروارگانيسم در اين سيستم كم مي باشد.
 • عمر لجن در آن زياد است.

حتما بخوانید: تصفیه فاضلاب بهداشتی

اين روش لجن فعال با هوادهی گسترده، خود شامل چند روش متفاوت ديگر مي شود كه عبارتند از :

 • سيستم هوادهي با جريان مخالف( CCAS)
 • هوادهي گسترده متعارف
 • فرايند بيولاك
 • نهر اكسيداسيون
 • فرايند اربال

© 2017 Tamadon-Tasfie. All Rights Reserved | Design by Tamadon-Tasfie